Nidan - Jason H Jan 2016

Jason H. earns his Nidan rank (2nd Degree Black Belt), 15 Jan 2016

VISD 2014