Yellow Belt - Yo Ping May 2017

Yo Ping earns her Yellow Belt, 5 May 2017

VISD 2014